อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: โวหารในการเขียน เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
mongkol
th04
th04
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 27 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 54
สร้างเมื่อ: 29 มิถุนายน 2010 เวลา 14:59 | IP ล็อค

โวหารในการเขียน

โวหาร  คือ  การใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะและมีชั้นเชิง  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวเกิดจินตนาการและเกิดความรู้สึก นึกคิดตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

ประเภทของโวหาร  โวหารมี ๕  ประเภท  ดังนี้

๑.  บรรยายโวหาร  คือ  โวหารเล่าเรื่อง  ซึ่งเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันโดยกล่าวถึงสถานที่  สาเหตุ  สภาพแวดล้อม  และผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ๆ  เนื้อหาที่จะบรรยายอาจเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติก็ได้  เช่น

“เจ้าของเรือนปั้นหยาเป็นชายมีภูมิรู้และมีคำนำหน้าว่าหม่อมหลวง  พื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ  เคยเป็นทหาร  มาได้เมียเป็นสาวสวยในตำบลที่ราบลุ่ม  ไม่ทราบเหตุผลกลใดเขาต้องออกจากราชการทหารมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรก รทันสมัย  เมื่อใดทางการมีกิจกรรมที่ต้องใช้ภูมิปัญญาความรู้  หม่อมหลวงแห่งชนบทมักได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ  เช่น  เป็นกรรมการฝ่ายชาวบ้านในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน  เป็นกรรมการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ
(ถ้ามี) เป็นต้น
”       

                                                                                   .........วัฒน์  วรรลยางกูร.........

      

  “แถลงลักษณ์หลักฐานบุราณเรื่อง    บุรุษเรืองนามตระหนักเกียรติอักโข
  
นามสมญาว่าสมเด็จเจ้าแตงโม                     ยศภิญโญปัญญาเลิศประเสริฐชี
  
ตามระบิลว่าแผ่นดินบรมโกศ                     ท้าวปราโมทย์โปรดปราชญ์เฉลิมศรี
  
ประทานฐานาดรเจ้ากูชี                           ที่สุวรรณมุนีพระอาจารย์”

๒.  พรรณนาโวหาร  คือ สำนวนที่พูดรำพันถึงสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนพบเห็นว่าเป็นอย่างไร หรือรำพันถึงความรู้ของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างน ี้ตามความคิดเห็นของผู้แต่ง 

พรรณนาโวหาร แตกต่างจากบรรยายโวหารที่การพรรณนาไม่มีการดำเนินเรื่องที่ต่อเ นื่อง   

                                       แวววาบปลาบสายฟ้า                         ผสานวาตะโชยชาย  
                                      เปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย                        วิเวกแว่วคะนึงใน
                                    
       ผลชิดแช่อิ่มโอ้                             เอมใจ
                                       หอมชื่นกลืนหวานใน                         อกชู้
                                       รื่นรื่นรสรมย์ใด                                         ฤาดุจ  นี้แม่
                                       หวานเลิศเหลือรู้รู้                                       แต่เนื้อนงพาล
                 “กุหลาบต่างสีในแจกันประดับโต๊ะเขียนหนังสือไหวระทวย  เมื่อต้องลมอันพัดมา กระดาษจดหมายวางอยู่ใกล้แจกันสะบัดพลิกไปมา ทำเสียงแกรกกรากเบาๆ  จดหมายฉบับนี้   เป็นที่สงวนแห่งผู้เขียน และผู้รับ”                                                                                                                                                                                   .... ผู้ดี : ดอกไม้สด….
                 ๓. เทศนาโวหาร  หมายถึง สำนวนที่ใช้แสดงหรืออธิบายข้อความให้กว้างขวางออกไป โดยเอาเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบตามความรู้ความเห็นของผู้แต่งด ้วยความมุ่งหมายจะให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายชัดเจน และเพื่อให้เห็นจริงและให้เชื่อถือตามเป็นข้อใหญ่  ดังนั้นข้อความที่ใช้เทศนาโวหารจึงมักเป็นข้อปัญหา ความเห็น วิชา และข้อจรรยา หรือ สุภาษิต 
          “นางเกดชะตามันผิดพ่อแม่พี่น้องทั้งปวง  บทจะได้ดีก็เป็นเลิศกว่าผู้คนในตำบล  บทจะตกระกำลำบากก็ยากเย็นแสนเข็ญ  ด้วยบุญเก่ากรรมเก่ากระทำไว้ทั้งสองทาง  นางเกดข้าเตือนเจ้าไว้สองประการ  หนึ่ง เจ้าจะหัดพึ่งตัวเองให้หนักอย่าได้หวังพึ่งผู้อื่น  ด้วยชะตาเจ้านั้นอัตตะ เป็น หินะ  พึ่งคนอื่นนั้นยากอย่าพึงหมาย  มีแต่คนอื่นเขาจะกลับมาพึ่งตัวเจ้า  สอง  เจ้ามีปัตตานิเป็นสุภะ  จะได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาสูงกว่าชาวบ้าน  อยู่ด้วยกันแล้วบั้นปลายจะเจริญด้วยยศแลทรัพย์  แต่กรรมของเจ้าเกิดจากลาภะเป็นอริ  เมื่อมีความสุขความเจริญเมื่อใด ก็จะมีกรรมมาเบียดบังมิให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ถึงจะได้ลาภก็จะได้ทุกข์เพราะลาภ   ถึงได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาก็จะทุกข์เพราะบุญวาสนาของคู่ครองเจ ้านั้นแล  เมื่อรู้ตัวแล้วก็ให้หมั่นทำบุญรักษาศีล  จะปัดเป่ากรรมเก่าให้เบาบางลง”                                                                                          ....ว. วินิจฉัยกุล....                                                                                           
                ๔. สาธกโวหาร
 คือ การยกตัวอย่างประกอบเรื่องราวที่กล่าวขึ้น กล่าวคือเมื่อเราแสดงข้อความใด ๆ ที่เห็นว่ายากแก่ผู้ฟัง เราจึงยกตัวอย่างหรือหาข้อเปรียบเทียบมาให้เขาฟังง่าย ๆ ให้เข้าใจและเชื่อถือ เพื่อให้สำเร็จผลในการแสดงเช่นเดียวกัน เรื่องที่ยกมาประกอบนั้นอาจเป็นประวัติบุคคล เหตุการณ์ที่กล่าวขึ้น หรือเรื่องนิทานต่าง ๆ 
               
“คนเราต้องเอาอย่างมดอย่าไปเอาอย่างหนอน  เพราะมดนั้นถึงมันจะตัวเล็ดนิดเดียวแต่ก็ขยันขันแข็งสามารถลากเ หยื่อชิ้นใหญ่ ๆ ได้สบาย  แต่ถึงกระนั้นมันก็กลับกินอาหารแต่น้อยจนเอวคอดกิ่ว  ผิดกับหนอนซึ่งเกียจคร้าน  เอาแต่กินทั้งวันโดยไม่ทำงานทำการอะไรจนตัวอ้วนอุ้ยอ้าย  ผลสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของนกของปลา”                                                                       .....ลอดลายมังกร:ประภัสสร  เสวิกุล.....
                ๕. อุปมาโวหาร
 คือ โวหารเปรียบเทียบ ใช้กันมากทั้งสำนวนร้อยแก้วและร้อยกรอง เพราะเป็นข้อความที่ช่วยให้เข้าใจข้อความเบื้องต้นที่เรียกว่าอ ุปไมยนั้นชัดเจนมากขึ้น
               
“ความเชื่องช้ามาเยือนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ๆ ยิ่งในฤดูหนาวที่เปรียบเสมือนเพื่อนช่างตีมีดเช่นตาในอดีต    ในวันนี้ความเหน็บหนาวผู้คุ้นเคยก็กลับกลายเป็นศัตรูเงียบที่น่ าสะพรึงกลัวสำหรับตา    สายลมหนาวที่กรูเกรียวมาเป็นคล้ายดั่งสายเชือกที่เข้ามามัดแข้ง มัดขาให้ขยับเขยื้อนลำบากยิ่งขึ้น ไขข้อของชายชราเหมือนจะเป็นไขจับแน่น  จะเหยียดขาเหยียดแขนเป็นไปด้วยความยากเย็น” 
                                                                                        ....กระท่อมแสงตะวัน : ถวัลย์ มาศจรัส…..แก้ใขโดย mongkol เมื่อ 02 กันยายน 2011 เวลา 13:54
ไปข้างบน มุมมอง mongkol's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย mongkol
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6