อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: โวหารในการเขียน เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
mongkol
th04
th04
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 27 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
เพิ่มใหม่: 54
สร้างเมื่อ: 29 มิถุนายน 2010 เวลา 14:59 | IP ล็อค

โวหารในการเขียน

โวหาร  คือ  การใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะและมีชั้นเชิง  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวเกิดจินตนาการและเกิดความรู้สึก นึกคิดตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

ประเภทของโวหาร  โวหารมี ๕  ประเภท  ดังนี้

๑.  บรรยายโวหาร  คือ  โวหารเล่าเรื่อง  ซึ่งเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันโดยกล่าวถึงสถานที่  สาเหตุ  สภาพแวดล้อม  และผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ๆ  เนื้อหาที่จะบรรยายอาจเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติก็ได้  เช่น

“เจ้าของเรือนปั้นหยาเป็นชายมีภูมิรู้และมีคำนำหน้าว่าหม่อมหลวง  พื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ  เคยเป็นทหาร  มาได้เมียเป็นสาวสวยในตำบลที่ราบลุ่ม  ไม่ทราบเหตุผลกลใดเขาต้องออกจากราชการทหารมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรก รทันสมัย  เมื่อใดทางการมีกิจกรรมที่ต้องใช้ภูมิปัญญาความรู้  หม่อมหลวงแห่งชนบทมักได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ  เช่น  เป็นกรรมการฝ่ายชาวบ้านในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน  เป็นกรรมการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ
(ถ้ามี) เป็นต้น
”       

                                                                                   .........วัฒน์  วรรลยางกูร.........

      

  “แถลงลักษณ์หลักฐานบุราณเรื่อง    บุรุษเรืองนามตระหนักเกียรติอักโข
  
นามสมญาว่าสมเด็จเจ้าแตงโม                     ยศภิญโญปัญญาเลิศประเสริฐชี
  
ตามระบิลว่าแผ่นดินบรมโกศ                     ท้าวปราโมทย์โปรดปราชญ์เฉลิมศรี
  
ประทานฐานาดรเจ้ากูชี                           ที่สุวรรณมุนีพระอาจารย์”

๒.  พรรณนาโวหาร  คือ สำนวนที่พูดรำพันถึงสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนพบเห็นว่าเป็นอย่างไร หรือรำพันถึงความรู้ของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างน ี้ตามความคิดเห็นของผู้แต่ง 

พรรณนาโวหาร แตกต่างจากบรรยายโวหารที่การพรรณนาไม่มีการดำเนินเรื่องที่ต่อเ นื่อง   

                                       แวววาบปลาบสายฟ้า                         ผสานวาตะโชยชาย  
                                      เปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย                        วิเวกแว่วคะนึงใน
                                    
       ผลชิดแช่อิ่มโอ้                             เอมใจ
                                       หอมชื่นกลืนหวานใน                         อกชู้
                                       รื่นรื่นรสรมย์ใด                                         ฤาดุจ  นี้แม่
                                       หวานเลิศเหลือรู้รู้                                       แต่เนื้อนงพาล
                 “กุหลาบต่างสีในแจกันประดับโต๊ะเขียนหนังสือไหวระทวย  เมื่อต้องลมอันพัดมา กระดาษจดหมายวางอยู่ใกล้แจกันสะบัดพลิกไปมา ทำเสียงแกรกกรากเบาๆ  จดหมายฉบับนี้   เป็นที่สงวนแห่งผู้เขียน และผู้รับ”                                                                                                                                                                                   .... ผู้ดี : ดอกไม้สด….
                 ๓. เทศนาโวหาร  หมายถึง สำนวนที่ใช้แสดงหรืออธิบายข้อความให้กว้างขวางออกไป โดยเอาเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบตามความรู้ความเห็นของผู้แต่งด ้วยความมุ่งหมายจะให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายชัดเจน และเพื่อให้เห็นจริงและให้เชื่อถือตามเป็นข้อใหญ่  ดังนั้นข้อความที่ใช้เทศนาโวหารจึงมักเป็นข้อปัญหา ความเห็น วิชา และข้อจรรยา หรือ สุภาษิต 
          “นางเกดชะตามันผิดพ่อแม่พี่น้องทั้งปวง  บทจะได้ดีก็เป็นเลิศกว่าผู้คนในตำบล  บทจะตกระกำลำบากก็ยากเย็นแสนเข็ญ  ด้วยบุญเก่ากรรมเก่ากระทำไว้ทั้งสองทาง  นางเกดข้าเตือนเจ้าไว้สองประการ  หนึ่ง เจ้าจะหัดพึ่งตัวเองให้หนักอย่าได้หวังพึ่งผู้อื่น  ด้วยชะตาเจ้านั้นอัตตะ เป็น หินะ  พึ่งคนอื่นนั้นยากอย่าพึงหมาย  มีแต่คนอื่นเขาจะกลับมาพึ่งตัวเจ้า  สอง  เจ้ามีปัตตานิเป็นสุภะ  จะได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาสูงกว่าชาวบ้าน  อยู่ด้วยกันแล้วบั้นปลายจะเจริญด้วยยศแลทรัพย์  แต่กรรมของเจ้าเกิดจากลาภะเป็นอริ  เมื่อมีความสุขความเจริญเมื่อใด ก็จะมีกรรมมาเบียดบังมิให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ถึงจะได้ลาภก็จะได้ทุกข์เพราะลาภ   ถึงได้คู่ครองที่มีบุญวาสนาก็จะทุกข์เพราะบุญวาสนาของคู่ครองเจ ้านั้นแล  เมื่อรู้ตัวแล้วก็ให้หมั่นทำบุญรักษาศีล  จะปัดเป่ากรรมเก่าให้เบาบางลง”                                                                                          ....ว. วินิจฉัยกุล....                                                                                           
                ๔. สาธกโวหาร
 คือ การยกตัวอย่างประกอบเรื่องราวที่กล่าวขึ้น กล่าวคือเมื่อเราแสดงข้อความใด ๆ ที่เห็นว่ายากแก่ผู้ฟัง เราจึงยกตัวอย่างหรือหาข้อเปรียบเทียบมาให้เขาฟังง่าย ๆ ให้เข้าใจและเชื่อถือ เพื่อให้สำเร็จผลในการแสดงเช่นเดียวกัน เรื่องที่ยกมาประกอบนั้นอาจเป็นประวัติบุคคล เหตุการณ์ที่กล่าวขึ้น หรือเรื่องนิทานต่าง ๆ 
               
“คนเราต้องเอาอย่างมดอย่าไปเอาอย่างหนอน  เพราะมดนั้นถึงมันจะตัวเล็ดนิดเดียวแต่ก็ขยันขันแข็งสามารถลากเ หยื่อชิ้นใหญ่ ๆ ได้สบาย  แต่ถึงกระนั้นมันก็กลับกินอาหารแต่น้อยจนเอวคอดกิ่ว  ผิดกับหนอนซึ่งเกียจคร้าน  เอาแต่กินทั้งวันโดยไม่ทำงานทำการอะไรจนตัวอ้วนอุ้ยอ้าย  ผลสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของนกของปลา”                                                                       .....ลอดลายมังกร:ประภัสสร  เสวิกุล.....
                ๕. อุปมาโวหาร
 คือ โวหารเปรียบเทียบ ใช้กันมากทั้งสำนวนร้อยแก้วและร้อยกรอง เพราะเป็นข้อความที่ช่วยให้เข้าใจข้อความเบื้องต้นที่เรียกว่าอ ุปไมยนั้นชัดเจนมากขึ้น
               
“ความเชื่องช้ามาเยือนเพิ่มเติมอยู่เสมอ ๆ ยิ่งในฤดูหนาวที่เปรียบเสมือนเพื่อนช่างตีมีดเช่นตาในอดีต    ในวันนี้ความเหน็บหนาวผู้คุ้นเคยก็กลับกลายเป็นศัตรูเงียบที่น่ าสะพรึงกลัวสำหรับตา    สายลมหนาวที่กรูเกรียวมาเป็นคล้ายดั่งสายเชือกที่เข้ามามัดแข้ง มัดขาให้ขยับเขยื้อนลำบากยิ่งขึ้น ไขข้อของชายชราเหมือนจะเป็นไขจับแน่น  จะเหยียดขาเหยียดแขนเป็นไปด้วยความยากเย็น” 
                                                                                        ....กระท่อมแสงตะวัน : ถวัลย์ มาศจรัส…..แก้ใขโดย mongkol เมื่อ 02 กันยายน 2011 เวลา 13:54
ไปข้างบน มุมมอง mongkol's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย mongkol
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2354 วินาที.