อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูวิชิต พามาดี
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูวิชิต พามาดี
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
vichit
social06
social06
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: Thailand
เพิ่มใหม่: 40
สร้างเมื่อ: 30 มิถุนายน 2010 เวลา 12:53 | IP ล็อค

พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

1. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

             การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ หมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษา  การฟื้นฟูอุดมคติ  ศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน  เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิและเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอ บเขตของมนุษย์ ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสต์สาสนา  ยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่14  และสิ้นสุดในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17  โดยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ ของประวัติสาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่

             1.1 สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

             เมื่อยุโรปฟื้นตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางการเงินของชาวยุโรป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลี  ก็มั่งคั่งขึ้นเป็นลำดับ  จึงหันมาสนับสนุนงานด้านศิลปะและวิทยาการ  เกิดมโนทัศน์ใหม่ที่มุ่งหวังให้บุคคลในอุดมคติ  มีความรูความสามารถในทุก ๆ ด้านซึ่งรวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ  การกีฬา  และงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมฉะนั้นบรรดาเจ้านครรัฐในอิตาลี เช่น ที่เมืองเฟอเรนซ์  และเมืองมิลาน  จึงหันมาสนับสนุนงานทางด้านศิลปวิทยาการเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้ราชสำนักของตนมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมของคนรุ ่นใหม่  สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ  ที่ตั้งของนครรัฐต่าง ๆ ในอิตาลี  เคยเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันฉะนั้นบรรดานั กปราชญ์และศิลปินต่าง ๆ ในอิตาลีจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในศิลปะและวิทยาการของชาวโรมัน มีการนำข้อเขียนและผลงานตลอดจนรูปแบบของศิลปะโรมันมาศึกษากันอย ่างละเอียด

             นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในศตวรรษที่ 13  ทำให้ทัศนคติต่อการครองชีพของชาวยุโรปเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นคนมองโลกในแง่ที่ดีและเริ่มปฏิเสธกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของ ฝ่ายศาสนาจักร  ยิ่งไปกว่านั้นการทุจริต  ละโมบ  และการซื้อขายตำแหน่งสมณะศักดิ์ของพวกพระ  ทำให้คนเริ่มเสื่อมศรัทธาในสถาบันคริสต์ศาสนา  และหันไปให้ความสนใจผลงานสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

             สงครามครูและการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ใน ค.ศ. 1453  ทำให้วิทยาการแขนงต่าง ๆ ของชาวโรมันและกรีกที่จักรวรรดิไบแซนไทน์สืบทอดเอาไว้

2

หลั่งไหลกลับคืนไปทางตะวันตกอีกครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งของคริสต์ศตวรรษที่ 15 ประชาชนและนักปราชญ์ทางตะวันออกได้อพยพเข้าสู่แหลมอิตาลี  พร้อมกับนำหนังสือวิทยาการของกรีก –โรมันเข้ามาด้วย  ทำให้มีต้นฉบับเดิมของศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ศึกษากันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

             1.2  แนวคิดใหม่ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

             ในสมัยกลางชาวตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นคริสต์ศาสนิกชนต่างมีความ เชื่อว่า  ทุกคนมีบาปติดตัวมาแต่กำเนิด  การมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันถือเป็นการไถ่บาป  เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปสู่สรวงสวรรค์ทั้งในด้านของการดำเนินชี วิต  การศึกษา  ตลอดจนงานด้านศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เมื่อเกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการขึ้นแนวคิดทางโลกของชาวตะวันตกก ็เปลี่ยนแปลงไปด้วย  และเริ่มเห็นว่าแท้จริงมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้ด ีและมีคุณค่าได้ โดยการศึกษาจากการเรียนรู้และการเขียนและวรรณกรรมของกรีกและโรม ันโบราณ ที่สอดแทรกปรัชญาและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกปั จจุบันนี้ได้  แนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของลัทธิมนุษยนิยม  ที่ให้ความสนใจของโดลกปัจจุบันแทนการมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์  ซึ่งเคยเป็นปรัชญาในการครองชีวิตในสมัยกลาง

             นักปราชญ์คนแรกที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษากาวรรณคดีประเภทคลาสส ิกในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและได้รับยกย่องว่าเป็น   บิดาแห่งมนุษยนิยม  ได้แก่  ฟรานเซสโก  เปตราร์ก  ชาวอิตาลี  เขาพยายามศึกษาการใช้ภาละตินให้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม  และชี้ให้เห็นถึงความงามของภาละตินที่ถูกต้องนั้นควรเป็นเช่นไร

             ความสนใจในวรรณคดีคลาสสิกของเปตราร์กมีผลให้ลูกศิษย์และผู้นิยม งานเขียนในสมัยคลาสสิกเสาะแสวงหางานเขียนของนักปราชญ์ในสมัยโรม ันตามห้องสมุดของพระอารามและโบสถ์วิหารในดินแดนต่าง ๆ ในยุโรป  ทำให้งานเขียนเก่า ๆ ได้รับการศึกษาค้นคว้า  และคัดลอกกันอย่างกว้างขวางผู้สนใจในงานคลาสสิกของสมัยโบราณหรื อเรียกว่า  พวกมนุษยนิยม  เหล่านี้ต่างได้รับยกย่องในความรู้และความสามารถในการใช้ภาละติ นอย่างถูกต้อง  ได้รับเชิญให้เป็นราชเลขาธิการและอาจารย์ประจำราชสำนักของเจ้าน ครรัฐในอิตาลี  ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณในสำนักงานของพระสันตะปา ปา

3

             ยิ่งไปกว่านั้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14  พวกนักปราชญ์ชาวกรีกกรุงคอนสแตนติโนเปิบก็เริ่มอพยพหนีภัยจากกา รรุกรานของพวกมุสลิมมายังแหลมอิตาลี   และสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษากรีกในราชสำนักของเจ้านครและโรงเรีย นต่าง ๆ จนทำให้พวกมนุษยนิยมชาวอิตาลีมีความรู้ในภาและวัฒนธรรมของกรีกเ ป็นอย่างดี  สามารถนำเอาวรรณคดีและปรัชญาของกรีกมาแปลเป็นภาษาละตินเผยแพร่ใ ห้เป็นที่รู้จักกันในยุโรปตะวันตกมากขึ้น

             ใน ค.ศ. 1454  โยฮันน์  หรือ โยฮันเนส  กูเตนเบิร์ก  แห่งเมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการเรียงตัวอักษรได้สำเร็จ  ซึ่งทำให้ราคาหนังสือถูกลงเป็นอันมาก  อีกทั้งเผยแพร่ไปในดินแคนต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง จนทำให้ความนึกคิด  และความสนใจของประชากรในดินแดนต่าง ๆ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น

             โดยทั่วไปพวกมนุษยนิยมเป็นพวกที่ศรัทธาในคริสต์ศาสนา  แต่ความมี  ศรัทธา  ของเขามิได้ปิดก้นความมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของปัญเ จกบุคลนักมนุษยนิยมมีความคิดว่าคริสต์ศาสนิกชนควรแยกตัวออกจากก ารครองงำทางความคิดของสาสนจักรเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพในการ ใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์  ซึ่งความคิดนี้เป็นรากฐาน  การกบฏ  ของคริสต์สาสนิกชนต่อสถาบันพระสันตะปาปาที่กำลังเสื่อมทราม อันนำไปสู่การต้านวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของศาสนจักรที่ขัดต่อข้อกำหนดในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งในที่สุดก็ทำใ ห้เกิดการปฏิรูปทางศาสนาใน ค.ศ. 1517

             ในช่วงสมัยกลาง งานสร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่าง ๆ   เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับคริสต์ศาสนาโดยเฉาพะ  ศิลปินไม่สามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการและความคิดอันเสรีในการสร ้างงานศิลปะของตัวเองได้  ดังนั้นงานศิลปะส่วนใหญ่มักมีลักษณะแข็งกระด้างและขาดชีวิตชีวา  เช่น รูปภาพและรูปปั้นของนักบุญมีคอระหงและยาวจนเกินความจำเป็น  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า นักบุญเหล่านี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่สรวงสวรรค์ เป็นต้น

             ศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้นนับเป็นการปฏิวัติอีกแขนงหนึ ่ง เพื่อให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคริสต์ศาสนาในสมัยกลาง  ประติมากรในสมัยนี้จึงหวนกลับไปใช้วิธีการของกรีก – โรมันที่สร้างงานศิลปะที่เป็นธรรมชาติ  โดยหันมาให้ความสนใจต่อความสวยงามของสรีระร่างกายมนุษย์  ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาค้นคว้าเทคนิคใหม่ ๆ  ในการผสมสี 

4

เทคนิคการวาดภาพปูนเปียกให้ความสำคัญของแสงและเงา  รวมทั้งมิติและการจัดองค์ประกอบของภาพ  ศิลปินที่สำคัญสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการมีหลายคนแต่ที่สำคัญและมี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ไมเคิลแอนเจโล  บูโอนารอตติ  เลโอนาร์โด  ดา  วินซี  และราฟาเอลศิลปินทั้งสามคนนี้ต่างมีชีวิตอยู่ในสมัยคริสต์ศตวรร ษที่ 16   ซึ่งถือเป็นยุคทองของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

             ไมเคิลแอนเจโล เป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งทางด้านจิตรกรรม  ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม  ซึ่งเขามีความสนใจในงานด้านประติมากรรมมากที่สุด  โดยเฉาพะรูปสลักผู้ชายเปลือยแสดงสัดส่วนและกล้ามเนื้อที่สมส่วน ของร่างกาย  เพราะเขามีความคิดว่ามนุษย์เกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้า  จึงนับว่าเป็นรูปลักษณ์ที่มีความงดงามที่สุด  งานประติมากรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเขาได้แก่ รูปสลักเดวิด  เป็นชายหนุ่มเปลือยกายที่อยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับศั ตรู  และปิเอตา  เป็นรูปสลักพระมารดากำลังประคองพระเยซูในอ้อมพระกร  หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว  ส่วนงานภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่  งานเขียนภาพเพดานและฝาผนังในโบสถ์ซีสติน  ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและมีสีสันสวยสดภาพส่วนใหญ่แสดงส่วนสัดต่าง ๆ ของร่างกายชายและหญิง  ซึ่งเป็นแนวเขียนใหม่ที่ผิดแบบประเพณีการวาดรูปในโบสถ์วิหารอื่ น ๆ

             เลโอนาร์โด  ดา  วินซี  เป็นศิลปินและนักปราชญ์ที่มีความรู้และความสามารถเป็นเลิศในสาข าวิชาจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  ชีววิทยา กายวิภาคสาสตร์และคณิตสาสตร์ และสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาถ่ายทอดในรูปแบบของงานจิตรกรรมได้เป็นอย่างดี  งานของเลโอนาร์โดเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นจริงการใช้โทนสีที่น ุ่มนวลทำให้ลักษณะของภาพมีความละเอียดละไม และแฝงไว้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์  อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตา  อันเป็นลักษณะทั่วไปของนักมนุษยนิยม ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงของเขา ได้แก่ ภาพอาหารมื้อสุดท้าย  อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูก่อนถูกนำไปตรึงไม้กางเขน  เป็นภาพที่แสดงถึงความตระหนกตกใจของสาวกพระเยซู

 

5

ในเหตุการณ์  ตอนพระองค์ประกาศในบรรดาสาวก 12 รูป ของพระองค์นั้น โดยมีบรรยากาศของธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกเป็นพื้นของรูป

             ราฟาเอล  เป็นจิตรกรเอกอีกผู้หนึ่งของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ผลงานสะท ้อนออกมาให้เห็นถึงความประณีตนิ่มนวลในรายละเอียดของภาพเขียน   ภาพที่มีชื่อเสียงของราฟาเอลได้แก่ ภาพพระแม่  พระบุตร และจอห์น  แบบสิสต์ แสดงความรักของแม่ที่มีต่อบุตร เป็นภาพเหมือนจริงที่มีชีวิตจิตใจ  แลดูเป็นปถุชนธรรมดา ภาพเขียนของราฟาเอล ดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ที่เน้นให้เห็นบทบาทและความสำคัญของปัญเจกบุคคล   พระกุมารในภาพของราฟาเอลจึงแลดูเป็นทารกที่มิได้แอบแฝงบุคลิกขอ งผู้ใหญ่หรือความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้   แต่แสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กที่ถูกเพิกเฉยในสมัยก ลาง  และนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใหญ่หันมาให้ความรักและความสนใจแก่ เด็ก ๆ มากขึ้น

             งานประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองที่สำคัญของยุคนี้ที่แสดงให้เห็ นถึงความขัดแย้งของความคิดในกรอบและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดของคริส ต์ศาสนา  ได้แก่  บทเพลงรักหรือซอนนิตของเปตราร์ก   ดิแคเมอรอน  ของบอนคาซิโอ  วิ่งเป็นนวนิยายชวนหัวที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของเจ้านครจากการป ระพันธ์ของ  นิโคโล  มาเคียเวลลลี  และยูโทเปีย  ของเซอร์ทอมัส  มอร์  ที่กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความเลวร้าย  เป็นต้น

             ส่วนงานวรรณกรรมด้านนาฏกรรมหรือบทละครนั้นก็มีการรับอิทธิพลของ บทละครในกรีกโดยการนำมาปรับให้เข้ากับรสนิยมชาวตะวันตกในสมัยนั ้น  นักประพันธ์บทละครคนสำคัญได้แก่  วิลเลียม  เชกสเปียร์  บทละครของเขาเป็นที่รู้จักกันดี  ได้แก่โรมีโอแอนจู

6

เลียต  เวนิสวานิช  คิงเลียร์  แมคเบทและฝันคืนกลางฤดูร้อน เป็นต้น  ซึ่งบทละครเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์  อุปนิสัย  และการตัดสินใจของมนุษย์ในภาวะต่าง ๆ กัน

 

 

             กล่าวได้ว่า  งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกทีมีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานได้วางรากฐานความเจริญด้านต่าง ๆ แก่ชาติตะวันตกเป็นอันมากทำให้ชาวยุโรปได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยให ม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 อย่างมีเหตุผลและโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น  เกิดความกระตือรือร้นที่จะเสาะแสวงหาความรู้วิชาการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการเดินเรือสำรวจดินแดนโพ้นทะเลนอกทวีปยุโรป  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จนเกิดการปฏิวัติทางวิทยา ศาสตร์  การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติความคิดในยุคภูมิธรรม  ทำให้สังคมตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงนานัปการทั้งทางด้านเศรษฐก ิจ  สังคมและการปกครองจนยุโรปก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจ  และมีส่วนช่วยให้โลกตะวันตกสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สะสมกันมาเ ป็นระยะนับพัน ๆ ปี ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก

            

ไปข้างบน มุมมอง vichit's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย vichit
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2500 วินาที.