อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูวิชิต พามาดี
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูวิชิต พามาดี
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
vichit
social06
social06
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: Thailand
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 40
สร้างเมื่อ: 30 มิถุนายน 2010 เวลา 12:53 | IP ล็อค

พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

1. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

             การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ หมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษา  การฟื้นฟูอุดมคติ  ศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน  เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิและเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอ บเขตของมนุษย์ ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสต์สาสนา  ยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่14  และสิ้นสุดในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17  โดยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ ของประวัติสาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่

             1.1 สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

             เมื่อยุโรปฟื้นตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางการเงินของชาวยุโรป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลี  ก็มั่งคั่งขึ้นเป็นลำดับ  จึงหันมาสนับสนุนงานด้านศิลปะและวิทยาการ  เกิดมโนทัศน์ใหม่ที่มุ่งหวังให้บุคคลในอุดมคติ  มีความรูความสามารถในทุก ๆ ด้านซึ่งรวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ  การกีฬา  และงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมฉะนั้นบรรดาเจ้านครรัฐในอิตาลี เช่น ที่เมืองเฟอเรนซ์  และเมืองมิลาน  จึงหันมาสนับสนุนงานทางด้านศิลปวิทยาการเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้ราชสำนักของตนมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมของคนรุ ่นใหม่  สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ  ที่ตั้งของนครรัฐต่าง ๆ ในอิตาลี  เคยเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันฉะนั้นบรรดานั กปราชญ์และศิลปินต่าง ๆ ในอิตาลีจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในศิลปะและวิทยาการของชาวโรมัน มีการนำข้อเขียนและผลงานตลอดจนรูปแบบของศิลปะโรมันมาศึกษากันอย ่างละเอียด

             นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในศตวรรษที่ 13  ทำให้ทัศนคติต่อการครองชีพของชาวยุโรปเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นคนมองโลกในแง่ที่ดีและเริ่มปฏิเสธกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของ ฝ่ายศาสนาจักร  ยิ่งไปกว่านั้นการทุจริต  ละโมบ  และการซื้อขายตำแหน่งสมณะศักดิ์ของพวกพระ  ทำให้คนเริ่มเสื่อมศรัทธาในสถาบันคริสต์ศาสนา  และหันไปให้ความสนใจผลงานสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

             สงครามครูและการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ใน ค.ศ. 1453  ทำให้วิทยาการแขนงต่าง ๆ ของชาวโรมันและกรีกที่จักรวรรดิไบแซนไทน์สืบทอดเอาไว้

2

หลั่งไหลกลับคืนไปทางตะวันตกอีกครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งของคริสต์ศตวรรษที่ 15 ประชาชนและนักปราชญ์ทางตะวันออกได้อพยพเข้าสู่แหลมอิตาลี  พร้อมกับนำหนังสือวิทยาการของกรีก –โรมันเข้ามาด้วย  ทำให้มีต้นฉบับเดิมของศาสตร์ต่าง ๆ ไว้ศึกษากันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

             1.2  แนวคิดใหม่ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

             ในสมัยกลางชาวตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นคริสต์ศาสนิกชนต่างมีความ เชื่อว่า  ทุกคนมีบาปติดตัวมาแต่กำเนิด  การมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันถือเป็นการไถ่บาป  เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปสู่สรวงสวรรค์ทั้งในด้านของการดำเนินชี วิต  การศึกษา  ตลอดจนงานด้านศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เมื่อเกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการขึ้นแนวคิดทางโลกของชาวตะวันตกก ็เปลี่ยนแปลงไปด้วย  และเริ่มเห็นว่าแท้จริงมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้ด ีและมีคุณค่าได้ โดยการศึกษาจากการเรียนรู้และการเขียนและวรรณกรรมของกรีกและโรม ันโบราณ ที่สอดแทรกปรัชญาและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในโลกปั จจุบันนี้ได้  แนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของลัทธิมนุษยนิยม  ที่ให้ความสนใจของโดลกปัจจุบันแทนการมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์  ซึ่งเคยเป็นปรัชญาในการครองชีวิตในสมัยกลาง

             นักปราชญ์คนแรกที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษากาวรรณคดีประเภทคลาสส ิกในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและได้รับยกย่องว่าเป็น   บิดาแห่งมนุษยนิยม  ได้แก่  ฟรานเซสโก  เปตราร์ก  ชาวอิตาลี  เขาพยายามศึกษาการใช้ภาละตินให้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม  และชี้ให้เห็นถึงความงามของภาละตินที่ถูกต้องนั้นควรเป็นเช่นไร

             ความสนใจในวรรณคดีคลาสสิกของเปตราร์กมีผลให้ลูกศิษย์และผู้นิยม งานเขียนในสมัยคลาสสิกเสาะแสวงหางานเขียนของนักปราชญ์ในสมัยโรม ันตามห้องสมุดของพระอารามและโบสถ์วิหารในดินแดนต่าง ๆ ในยุโรป  ทำให้งานเขียนเก่า ๆ ได้รับการศึกษาค้นคว้า  และคัดลอกกันอย่างกว้างขวางผู้สนใจในงานคลาสสิกของสมัยโบราณหรื อเรียกว่า  พวกมนุษยนิยม  เหล่านี้ต่างได้รับยกย่องในความรู้และความสามารถในการใช้ภาละติ นอย่างถูกต้อง  ได้รับเชิญให้เป็นราชเลขาธิการและอาจารย์ประจำราชสำนักของเจ้าน ครรัฐในอิตาลี  ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณในสำนักงานของพระสันตะปา ปา

3

             ยิ่งไปกว่านั้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14  พวกนักปราชญ์ชาวกรีกกรุงคอนสแตนติโนเปิบก็เริ่มอพยพหนีภัยจากกา รรุกรานของพวกมุสลิมมายังแหลมอิตาลี   และสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษากรีกในราชสำนักของเจ้านครและโรงเรีย นต่าง ๆ จนทำให้พวกมนุษยนิยมชาวอิตาลีมีความรู้ในภาและวัฒนธรรมของกรีกเ ป็นอย่างดี  สามารถนำเอาวรรณคดีและปรัชญาของกรีกมาแปลเป็นภาษาละตินเผยแพร่ใ ห้เป็นที่รู้จักกันในยุโรปตะวันตกมากขึ้น

             ใน ค.ศ. 1454  โยฮันน์  หรือ โยฮันเนส  กูเตนเบิร์ก  แห่งเมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการเรียงตัวอักษรได้สำเร็จ  ซึ่งทำให้ราคาหนังสือถูกลงเป็นอันมาก  อีกทั้งเผยแพร่ไปในดินแคนต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง จนทำให้ความนึกคิด  และความสนใจของประชากรในดินแดนต่าง ๆ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้น

             โดยทั่วไปพวกมนุษยนิยมเป็นพวกที่ศรัทธาในคริสต์ศาสนา  แต่ความมี  ศรัทธา  ของเขามิได้ปิดก้นความมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของปัญเ จกบุคลนักมนุษยนิยมมีความคิดว่าคริสต์ศาสนิกชนควรแยกตัวออกจากก ารครองงำทางความคิดของสาสนจักรเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพในการ ใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์  ซึ่งความคิดนี้เป็นรากฐาน  การกบฏ  ของคริสต์สาสนิกชนต่อสถาบันพระสันตะปาปาที่กำลังเสื่อมทราม อันนำไปสู่การต้านวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของศาสนจักรที่ขัดต่อข้อกำหนดในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งในที่สุดก็ทำใ ห้เกิดการปฏิรูปทางศาสนาใน ค.ศ. 1517

             ในช่วงสมัยกลาง งานสร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่าง ๆ   เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับคริสต์ศาสนาโดยเฉาพะ  ศิลปินไม่สามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการและความคิดอันเสรีในการสร ้างงานศิลปะของตัวเองได้  ดังนั้นงานศิลปะส่วนใหญ่มักมีลักษณะแข็งกระด้างและขาดชีวิตชีวา  เช่น รูปภาพและรูปปั้นของนักบุญมีคอระหงและยาวจนเกินความจำเป็น  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า นักบุญเหล่านี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่สรวงสวรรค์ เป็นต้น

             ศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้นนับเป็นการปฏิวัติอีกแขนงหนึ ่ง เพื่อให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคริสต์ศาสนาในสมัยกลาง  ประติมากรในสมัยนี้จึงหวนกลับไปใช้วิธีการของกรีก – โรมันที่สร้างงานศิลปะที่เป็นธรรมชาติ  โดยหันมาให้ความสนใจต่อความสวยงามของสรีระร่างกายมนุษย์  ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาค้นคว้าเทคนิคใหม่ ๆ  ในการผสมสี 

4

เทคนิคการวาดภาพปูนเปียกให้ความสำคัญของแสงและเงา  รวมทั้งมิติและการจัดองค์ประกอบของภาพ  ศิลปินที่สำคัญสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการมีหลายคนแต่ที่สำคัญและมี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ไมเคิลแอนเจโล  บูโอนารอตติ  เลโอนาร์โด  ดา  วินซี  และราฟาเอลศิลปินทั้งสามคนนี้ต่างมีชีวิตอยู่ในสมัยคริสต์ศตวรร ษที่ 16   ซึ่งถือเป็นยุคทองของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

             ไมเคิลแอนเจโล เป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งทางด้านจิตรกรรม  ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม  ซึ่งเขามีความสนใจในงานด้านประติมากรรมมากที่สุด  โดยเฉาพะรูปสลักผู้ชายเปลือยแสดงสัดส่วนและกล้ามเนื้อที่สมส่วน ของร่างกาย  เพราะเขามีความคิดว่ามนุษย์เกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้า  จึงนับว่าเป็นรูปลักษณ์ที่มีความงดงามที่สุด  งานประติมากรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเขาได้แก่ รูปสลักเดวิด  เป็นชายหนุ่มเปลือยกายที่อยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับศั ตรู  และปิเอตา  เป็นรูปสลักพระมารดากำลังประคองพระเยซูในอ้อมพระกร  หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว  ส่วนงานภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่  งานเขียนภาพเพดานและฝาผนังในโบสถ์ซีสติน  ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและมีสีสันสวยสดภาพส่วนใหญ่แสดงส่วนสัดต่าง ๆ ของร่างกายชายและหญิง  ซึ่งเป็นแนวเขียนใหม่ที่ผิดแบบประเพณีการวาดรูปในโบสถ์วิหารอื่ น ๆ

             เลโอนาร์โด  ดา  วินซี  เป็นศิลปินและนักปราชญ์ที่มีความรู้และความสามารถเป็นเลิศในสาข าวิชาจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  ชีววิทยา กายวิภาคสาสตร์และคณิตสาสตร์ และสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาถ่ายทอดในรูปแบบของงานจิตรกรรมได้เป็นอย่างดี  งานของเลโอนาร์โดเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นจริงการใช้โทนสีที่น ุ่มนวลทำให้ลักษณะของภาพมีความละเอียดละไม และแฝงไว้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์  อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตา  อันเป็นลักษณะทั่วไปของนักมนุษยนิยม ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงของเขา ได้แก่ ภาพอาหารมื้อสุดท้าย  อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูก่อนถูกนำไปตรึงไม้กางเขน  เป็นภาพที่แสดงถึงความตระหนกตกใจของสาวกพระเยซู

 

5

ในเหตุการณ์  ตอนพระองค์ประกาศในบรรดาสาวก 12 รูป ของพระองค์นั้น โดยมีบรรยากาศของธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกเป็นพื้นของรูป

             ราฟาเอล  เป็นจิตรกรเอกอีกผู้หนึ่งของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ผลงานสะท ้อนออกมาให้เห็นถึงความประณีตนิ่มนวลในรายละเอียดของภาพเขียน   ภาพที่มีชื่อเสียงของราฟาเอลได้แก่ ภาพพระแม่  พระบุตร และจอห์น  แบบสิสต์ แสดงความรักของแม่ที่มีต่อบุตร เป็นภาพเหมือนจริงที่มีชีวิตจิตใจ  แลดูเป็นปถุชนธรรมดา ภาพเขียนของราฟาเอล ดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ที่เน้นให้เห็นบทบาทและความสำคัญของปัญเจกบุคคล   พระกุมารในภาพของราฟาเอลจึงแลดูเป็นทารกที่มิได้แอบแฝงบุคลิกขอ งผู้ใหญ่หรือความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้   แต่แสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กที่ถูกเพิกเฉยในสมัยก ลาง  และนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใหญ่หันมาให้ความรักและความสนใจแก่ เด็ก ๆ มากขึ้น

             งานประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองที่สำคัญของยุคนี้ที่แสดงให้เห็ นถึงความขัดแย้งของความคิดในกรอบและกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดของคริส ต์ศาสนา  ได้แก่  บทเพลงรักหรือซอนนิตของเปตราร์ก   ดิแคเมอรอน  ของบอนคาซิโอ  วิ่งเป็นนวนิยายชวนหัวที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของเจ้านครจากการป ระพันธ์ของ  นิโคโล  มาเคียเวลลลี  และยูโทเปีย  ของเซอร์ทอมัส  มอร์  ที่กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความเลวร้าย  เป็นต้น

             ส่วนงานวรรณกรรมด้านนาฏกรรมหรือบทละครนั้นก็มีการรับอิทธิพลของ บทละครในกรีกโดยการนำมาปรับให้เข้ากับรสนิยมชาวตะวันตกในสมัยนั ้น  นักประพันธ์บทละครคนสำคัญได้แก่  วิลเลียม  เชกสเปียร์  บทละครของเขาเป็นที่รู้จักกันดี  ได้แก่โรมีโอแอนจู

6

เลียต  เวนิสวานิช  คิงเลียร์  แมคเบทและฝันคืนกลางฤดูร้อน เป็นต้น  ซึ่งบทละครเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์  อุปนิสัย  และการตัดสินใจของมนุษย์ในภาวะต่าง ๆ กัน

 

 

             กล่าวได้ว่า  งานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกทีมีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานได้วางรากฐานความเจริญด้านต่าง ๆ แก่ชาติตะวันตกเป็นอันมากทำให้ชาวยุโรปได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยให ม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 อย่างมีเหตุผลและโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น  เกิดความกระตือรือร้นที่จะเสาะแสวงหาความรู้วิชาการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการเดินเรือสำรวจดินแดนโพ้นทะเลนอกทวีปยุโรป  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จนเกิดการปฏิวัติทางวิทยา ศาสตร์  การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติความคิดในยุคภูมิธรรม  ทำให้สังคมตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงนานัปการทั้งทางด้านเศรษฐก ิจ  สังคมและการปกครองจนยุโรปก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจ  และมีส่วนช่วยให้โลกตะวันตกสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สะสมกันมาเ ป็นระยะนับพัน ๆ ปี ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก

            

ไปข้างบน มุมมอง vichit's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย vichit
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6