อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: บทร้อยกรอง กวินทรปณิธาน เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
mongkol
th04
th04
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 27 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 54
สร้างเมื่อ: 23 สิงหาคม 2006 เวลา 11:59 | IP ล็อค

กวินทรปณิธาน

                                  สารสยามภาคพร้อง              กลกานท์  นี้ฤา

คือคู่มาลาสวรรค์                               ช่อช้อย

เบญญาพิศาลแสดง                          เดิมเกียรติ  พระฤา

คือคู่ไหมแสร้งร้อย                            กึ่งกลาง

                                      เป็นสร้อยโสภิศพ้น            อุปรมา

                          โสรมสรวงศิรธิรางค์                           เวี่ยไว้

                          จงคงคู่กัลปา                                            ยืนโยค

                          หายแผ่นดินฟ้าไหม้                              อย่าหาย

                                                  ลิลิตยวนพ่าย : ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

คำศัพท์

                 กานท์                   บทร้อยกรองที่ประพันธ์ขึ้น

                      ธิรางค์                  มาจาก ธิร + องค์  หมายถึง

                                                      นักปราชญ์      

                      เบญญา                   แผลงมาจาก ปัญญา

                       เวี่ย                           ฟัง  ทัดหู

                      ศิร                             เศียร  แปลว่า ศีรษะ

                      สรวง                          สวรรค์

                     แสร้ง                          ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้น

                     โสภิศ                          งาม

                      โสรม                           อาจมาจาก สรวม  แปลว่า  ขอ

                      อุปรมา                       เปรียบเทียบ

 ผู้แต่ง

          ไม่ปรากฏนามผู้แต่งและไม่ทราบว่าแต่งเมื่อใด  แต่สำนวนเก่าแก่มาก ผู้แต่งจะต้องมีความรู้เรื่องวรรณคดีสันสกฤตและพงศาวดารเป็นอย่างดี      จึงสามารถแต่งได้ละเอียดยิ่ง  สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หรือสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒

(พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒) 

ลักษณะคำประพันธ์

เป็นโคลงดั้น  ตัดตอนมาจากเรื่อง ลิลิตยวนพ่ายที่แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโล กนาถกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่ทรงรบชนะอาณาจักรโยนก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย

ถอดคำประพันธ์

             ภาษาที่เรียบเรียงเป็นบทร้อยกรอง คือ ดอกไม้สวรรค์อันงดงาม  ปัญญาอันกว้างขวางของกวีที่ยอเกียรติพระมหากษัตริย์  เปรียบดังเส้นไหมที่ร้อยไว้ตรงกลาง  เป็นสร้อยอันงดงามหาที่เปรียบมิได้  ขอให้นักปราชญ์สวมศีรษะไว้และขอให้คงอยู่ตลอดกาลแม้ว่าแผ่นดินจะเสื่อมสลายก็ตาม 

แสดงความคิดเห็น

          บทร้อยกรอง  กวินทรปณิธาน นี้ หมายถึง  ความปรารถนาของกวีผู้ยิ่งใหญ่  เป็นบทกวียอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์สมัยกรุงศร ีอยุธยาตอนต้น  ที่ทรงรบชนะอาณาจักรโยนกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย    นำมาจากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตยวนพ่าย  คำว่า  ยวน หมายถึง โยนก

             เป็นบทร้อยกรองที่มีความงดงามในด้านการใช้คำอุปมาเปรียบเทียบได ้อย่างลึกซึ้งใช้ภาษาสันสกฤตและภาษาโบราณ เหมาะสำหรับการค้นคว้าทางด้านภาษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้แก้ใขโดย mongkol เมื่อ 25 สิงหาคม 2006 เวลา 12:50
ไปข้างบน มุมมอง mongkol's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย mongkol
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6