อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูปรีดา โพธิ์ทา
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูปรีดา โพธิ์ทา
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: ใบความรู้เรื่องสมบัติของสาร เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
preeda
science12
science12
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 26 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: Thailand
เพิ่มใหม่: 9
สร้างเมื่อ: 05 กันยายน 2006 เวลา 14:57 | IP ล็อค

ใบความรู้

                                                เรื่อง  สมบัติของสาร

 

ความหมายของสารและสสาร

                           สสารคือ สิ่งต่าง ๆ ที่มีตัวตน  มีมวล  ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้  

                           จากลักษณะที่สำคัญของสสารจะพบว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นภาพหรือคำรวม ๆ ของสิ่งที่เรียกว่า สาร   ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีชื่อเรียกต่างกันไปมีองค์ประกอบ  ลักษณะภายนอก  สมบัติที่ไม่เหมือนกัน

                           ตาราง  ตัวอย่างสสารต่าง ๆ และสารที่เป็นองค์ประกอบ 

สสาร

สารที่เป็นองค์ประกอบ

เหล็ก

เหล็ก

เพชร

                         เพชร

โต๊ะ - เก้าอี้

ไม้ + เหล็ก + (ตะปู)

น้ำเกลือ

น้ำ + เกลือ

                           ในชีวิตประจำวันของเรามีสารเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ  บางชนิดมีประโยชน์    บางชนิดมีโทษ  เราจึงจำเป็นต้องศึกษาสมบัติของสาร  เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  เพื่อการดำเนินชีวิตของเราและเพื่อจะได้ใช้สารให้เกิดประโยชน์ม ากที่สุด  โดยไม่ก่อผลเสียต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

                           สมบัติของสาร

                    สารรอบตัวมีจำนวนมากมาย  แต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางอย่างเหมือนกัน  หรือมีสมบัติบางอย่างต่าง กัน  สมบัติของสารจึงเป็นลักษณะประจำเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด  ที่จะบอกให้ทราบว่า  สารนั้นเป็นอย่างไร  จำแนกเป็น  2  ประเภทคือ

1.     สมบัติทางกายภาพ  เป็นลักษณะที่สังเกตเห็นภายนอกได้  ตรวจสอบได้ด้วยการ

สังเกต  หรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือและการทดลองง่าย ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เช่น สถานะสี  กลิ่น  รส  การละลาย  ความหนาแน่น  การนำไฟฟ้า  ลักษณะผลึก  จุดเดือด  เป็นต้น

2.     สมบัติทางเคมี  เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสารตรวจสอบ

ได้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น  การติดไฟ  การเผาไหม้  การระเบิด  ความเป็นกรด – เบส  การสลายตัวได้สารใหม่  และการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารชนิดอื่น ๆ เป็นต้น

                                                                        แก้ใขโดย preeda เมื่อ 05 กันยายน 2006 เวลา 15:08
ไปข้างบน มุมมอง preeda's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย preeda
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2656 วินาที.