อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูวิชิต พามาดี
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูวิชิต พามาดี
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
vichit
social06
social06
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: Thailand
เพิ่มใหม่: 40
สร้างเมื่อ: 11 กันยายน 2006 เวลา 14:45 | IP ล็อค

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

                 สภาวะที่เกิดขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและบรรยากาศที่

ห่อหุ้มโลก   เป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลจากกระบวนการทางธรรมชาติแล ะส่งผลมาจากกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มนุษย์เป็นตัวกระทำ   โดยที่เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจได้รับผลมาจากกระบวนการด้าน ใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านร่วมกัน

 

ความหมายของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์   

       ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์     หมายถึงสภาวะต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลกและบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก   และสภาวะที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะส่งอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของม นุษย์เราตลอดจนสภาพสิ่งต่างๆ  บนโลก          

         ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญมีหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น   การเกิดปรากฎการณ์แผ่นดินไหว    การเกิดปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นผิวของเปลือกโลกใน ลักษณะต่าง ๆ   การเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุณหภูมิของโลกร้อน    การเกิดสภาวะพายุฝนฟ้าคะนอง   ฯลฯ

        ปัจจุบันการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างควา มเข้าใจ

เกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ มากกว่าที่จะศึกษาถึง ลักษณะ

เฉพาะและสถานที่ต่างๆ   ของโลกอย่างคร่าวๆ  เช่นเดียวกันที่เคยปฏิบัติกันมาในระยะแรก   โดยในครั้งนั้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ   ยังมีไม่มากพอ  แต่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นการศึกษาด้านภูมิศาสตร์จึงได้เปลี ่ยนแนวทางมาสู่การศึกษาถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พื้นที่นั้นๆ  โดยเฉพาะ   ซึ่งมักจะใช้หลักศึกษาด้วยการใช้วิธีการพิจารณาว่า    “มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้น    และแต่ละสิ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร” โดยรูปแบบและวิธีการดังกล่าวถือว่า เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ  ปฏิสัมพันธ์

เชิงภูมิศาสตร์   ภายใต้สภาวะต่างๆ   ที่ส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือทำให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษในพื้น ที่นั้น ๆ  ขึ้น    และถือว่าเป็น   ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้น

 

โครงสร้างของโลก

                 นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและโคร งสร้างของโลก   โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสมมุติฐานในเรื่องการกำเนิดของโลก การศึกษาเกี่ยวกับเศษชิ้นส่วนของวัตถุต่างๆ   ที่อยู่ลึกลงไปเกือบอยู่ใจกลางโลกซึ่งภูเขาไฟพ่นออกมา   ตลอดจนเศษชิ้นส่วนของอุกกาบาตที่อยู่ในอวกาศและตกลงมายังบริเวณ พื้นผิวโลกจากความเชื่อที่ว่าเศษชิ้นส่วนของวัตถุดังกล่าวมีลัก ษณะที่ใกล้เคียงกับการกำเนิดของโลก    จากการศึกษาข้อมูลที่กล่าวมา   นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างของชั้นโลกออกเป็น 3 ชั้น   ประกอบด้วย  

1.       ชั้นเปลือกโลก  (crust) 

2. ชั้นเนื้อโลก    (montle)

3.   ชั้นแก่นโลก   (core)

 

ภูมิประเทศของโลกมีรูปแบบที่สำคัญอย่างไร

               จากการศึกษาเกี่ยวกับโลกทำให้ทราบว่าโลกมีสัณฐานเกือบเป็นทรงกล มและมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบ    เมื่อพิจารณาสภาพของภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนบน พื้นทวีป   จะพบว่า   ภูมิประเทศของโลก   จะแบ่งออกได้   4  รูปแบบ     ที่สำคัญประกอบด้วย  

1. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ   (plain)   

2. ภูมิประที่เป็นที่ราบสูง  (plateau) 

3.ภูมิประเทศที่เนินเขา   (hill)

4.ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา   (mountain)

 

ตัวอย่างกรณีศึกษาปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

          ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นมีปัจจัย   (ตัวกระทำ)    อยู่หลายลักษณะ   บางกรณีอาจมีเพียงปัจจัยเดียว    แต่บางกรณีที่เกิดขึ้นก็อาจมีหลายปัจจัยร่วมกัน   กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและเป็นที ่รู้จักกันโดยทั่วไปซึ่งบางสถานที่ที่นำมาเป็นตัวอย่างของปรากฏ การณ์ทางภูมิศาสตร์บางแหล่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว     และนำใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางด้านภูมิศาสตร์ได้อย่างเด่นชั ด   ตัวอย่างเช่น  เสาเฉลียง

แพะเมืองผี  หน้าผาสูงชัน  น้ำค้างแข็ง  การเกิดแผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด

 

                แพะเมืองผี

แพะเมืองผี    เป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดการกระทำของแรงน้ ำไหล

              แพะเมืองผี    ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำชำ    อำเภอเมืองแพร่    จังหวัดแพร่    ถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลก   ที่เกิดจากแรงกระทำภายในและแรงกระทำภายนอกเป็นปัจจัยร่วมกัน   โดยถือ ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนตัวของชั้นตะกอนและแรงกระทำ ของแรงน้ำไหล   ซึ่งมีลักษณะและกระบวนการเกิด

                1.  สภาพโดยทั่วไป    แพะเมืองผี   เป็นพื้นดินที่ผังยุบลงไป   เป็นแอ่งดินคล้ายกระทะหงาย    มีขนาดความกว้างประมาณ    30    เมตร    ยาวประมาณ    100   เมตรขอบอ่างด้านทิศตะวันตก    เป็นหน้าผาที่มีต้นไม้เตี้ย     ปกคลุม    มีความสูงไม่แน่นอนสูงตั้งแต่   6  ถึง  14  เมตร   หน้าผามีความลาดชันลดระดับทางด้านตะวันออกเข้าสู่ภายในแอ่ง  โดยลดระดับมาอยู่ที่ความสูง  2  ถึง  3  เมตร  ภายในแอ่งมีเนินสูงๆ ต่ำไม่ต่อเนื่องกัน  มีแท่งดินคล้ายเสาหรือเป็นโคกที่มีรูปร่างคล้ายจอมปลวกหรือดอกเ ห็ด

2. กระบวนการเกิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  เปลือกโลกบริเวณแพะเมืองผีในปัจจุบันเกิดจากการเคลื่อนตัวของเป ลือกโลกในยุคเทอร์เธียรี่  ส่งผลให้ตะกอนที่ทับถมกันซึ่งในบริเวณนั้นจัดว่าเป็นตะกอนใหม่ท ี่ยังไม่แข็งตัวแน่น  แต่เป็นชั้นกรวดทรายและดินเหนียวสลับกัน  และถูกแรงเคลื่อนตัวภายในเปลือกโลกดันยกให้สูงกว่าระดับข้างเคี ยงตะกอนที่ราบถูกยกตัวขึ้นเป็นเนินแบ่งออกเป็นสองระดับชั้น   ประกอบด้วยตะกอนชั้นบนและตะกอนชั้นล่าง   ตะกอนชั้นบน  ถือว่าเป็นตะกอนที่มีความแข็งแกร่งกว่าตะกอนชั้นล่าง  ตะกอนชั้นบนยังแบ่งออกเป็นชั้นๆ  ซึ่งชั้นบนสุดเป็นชั้นของรวดควอตซ์สีขาว  และเนื้อลูกรังแข็งแทรกตัวอยู่  ทำให้เป็นชั้นที่แข็งที่สูด  และชั้นล่างสูดของตะกอนชั้นบนจะเป็นชั้นกรวดและทรายปนดินเหนียว  ตะกอนชั้นบนสุดที่หากพิจารณาจากผิวนอกจะเป็นสีน้ำตาลแดงถึงสีดำ ตะกอนชั้นล่าง    เป็นตะกอนเม็ดเล็กและระเอียดประกอบด้วยดินเหนียวเม็ดระเอียดมีส ีเทาและสีน้ำตาลปนเหลือง  บริเวณจะมีตะกอนทรายหยาบเป็นชั้น  ตะกอนชั้นนี้จะปรากฏร่องรอยของการถูกกัดเซาะของน้ำมากที่สุด   การยกตัวขึ้นเป็นเนินเขาที่ราบตะกอนใหม่ในบริเวณดังกล่าวเนื่อง จากเกิดรอยเลื่อนของเปลือกโลก  โอกาสในการสึกกร่อนก็มีมากขึ้น  โดยเฉพาะในขณะที่เกิดฝนตก  น้ำฝนจะกัดเซาะบริเวณผิวหน้าเนินตะกอน  ซึ่งเป็นตะกอนที่อ่อน  เมื่อน้ำฝนกัดเซาะไปนานๆ   ทำให้เกิดการกัดเซาะเป็นร่องลึก  ในลักษณะการสึกกร่อนในแนวดิ่งกลายเป็นแท่งดิน  ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของแพะเมืองผีดังกล่าว

3.               ลักษณะพ้นที่ที่มีปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์คล้ายกับแพะเมืองผี  สำหรับประเทศไทยมีหลายพื้นที่ได้แก่  บริเวณที่มีชื่อเรียกว่า  เสาดิน  ในอำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  บริเวณที่เรียกว่า  โป่งยุบ  ในอำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  เป็นต้นวนอุทยานเขามกระโดง: ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากกระบวนการภูเขา ไฟ  วนอุทยานเขากระโดง  ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเสม็ด  ตำบลอิสาน  และตำบลสวายจิก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ประมาณ  1,450  ไร่  ถือว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแ ปลงเปลือกโลกที่เกิดจากแรงกระทำภายในโดยผ่านกระบวนการภูเขาไฟที ่ถือว่าปัจจุบันจัดอยู่ในชนิดของภูเขาไฟที่สิ้นพลังแล้ว

1.สภาพโดยทั่วไป  วนอุทยานเขากระโดง  ประกอบด้วยพื้นที่เนินเขาสองลูกที่ติดอยู่ด้วยกัน  คือ  เขากระโดงและเขาใหญ่  ซึ่งเนินเขาทั้งสอง  เกิดขึ้นจากกระบวนการภูเขาไฟ  ดังนั้นบริเวณดยรอบบริเวณเนินทั้งสองจึงพบหินลาวา  ประเภทหินบะซอลต์  อยู่ทั่วไป    สำหรับเขากระโดงจะมีช่องปะทุของลาวา(ปากปล่องภูเขาไฟ)  อยู่ที่ยอดเนินบริเวณฐานเนินเข0ากระโดง จะมีความลาดเอียงน้อย  แต่เมื่อใกล้ยอดจะมีความชันมากขึ้น  บริเวณโดยรอบของเขากระโดง  จะมีสภาพป่าเต็งรังอยู่โดยรอบ  ไม้ที่พบได้มาก  ได้แก่  ไม้เต็งรัง  มะกอกโคก ตะคร้อ  ขี้เหล็กป่า  สมอภิเภก เป็นต้น และบริเวณวนอุทยานเขากระโดงยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งที ่พบเห็น  ได้แก่ กระรอก  กระต่ายป่า  และนกนานาชนิด

2. กระบวนการเกิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์  พื้นที่บริเวณวนอุทยานเขากระโดง  เป็นภูมิประเทศที่แสดงให้เห็นถึงการกำเนิดของภูเขาไฟซึ่งสันนิษ ฐานว่ากำเนิดขึ้นเมื่อ  800,000  ปีมาแล้ว  ซึ่งการมาแล้ว

ซึ่งการกำเนิดดังกล่าวเกิดจากการที่หินหลอมละลาย   และก๊าซร้อนภายในโลกที่อยู่ภายใต้ความกดดันตามรอยร้าวของเปลือก โลกและขึ้นมาบนผิวดิน เกิดการทับทมกันเป็นเนินเขาในที่สุด

3.               ลักษณะพื้นที่มีปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เช่นเดียวกับวนอุทยานเข ากระโดงสำหรับในประเทศไทย   มีซากภูเขาไฟที่สิ้นพลังแล้วเช่นเดียวกับเขากระโดง   ได้แก่  เขาพนมรุ้ง   ภูพระอังคาร   จังหวัดบุรีรัมย์   และเขาหลวง   จังหวัดสุโขทัย

 

              น้ำค้างแข็ง  :  ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก

               น้ำค้างแข็ง   เป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ บรรยากาศซึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย      แต่มักจะพบมากในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ    ภาษาถิ่นเหนือเรียกน้ำค้างแข็งว่า   เหมยขาบ   ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า   แม่คะนิ้ง

                1.  ลักษณะทั่วไป  :  จะมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็งขาวๆ   จับตัวตามใบไม้   ยอดหญ้าหรือวัตถุต่างๆใกล้ๆ กับพื้นดิน

                 2.   กระบวนการเกิดปรากฏการณ์การเกิดน้ำค้างแข็ง   มี   2  แบบด้วยกัน   คือ  

                                  2.1  การเกิดน้ำค้างแข็งโดยตรง   จะเกิดในช่วงที่อุณหภูมิของอากาศใกล้ผิวโลกลดต่ำกว่าจุดเยือกแข ็ง

                                  2.2 การเกิดน้ำค้างแข็งโดยอ้อม    เกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศลดต่ำลงโดยมีปริมาณความชื้นใกล้พื้นดินส ูง

           3  .สถานที่ปรากฏการณ์ของการเกิดน้ำค้างแข็งในประเทศไทย   :   มักจะเกิดบนดอยหรือภูเขาสูงในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ   เช่น   เชียงใหม่   เชียงราย   แม่ฮ่องสอน   และเลย             

                    กระบวนการเกิดแผ่นดิน   :   สืบเนื่องความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากแรงกดดันของเปล ือกโลก

                  1.  กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว    มี   2   ลักษณะ   คือ

                                   1.1  เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   :  การเลื่อนตัวของเปลือกโลกในชั้นต่างๆ   ได้รับพลังงานความร้อน

จากแก่นโลก   เกิดการดันตัวขึ้นผลักดันเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นผลให้มีการเ คลื่อนตัวบ่อยๆ  และการ  ระเบิดของภูเขาไฟเกิดจากการเคลื่อนตัวของหินหนืด    ที่อยู่ใต้เปลือกตามรอยแตกของเปลือกโลกและเกิดแรงดันส่งผลให้เก ิดการสั่นสะเทือนบริเวณเปลือกโลก

                                   1.2   เกิดจากการกระทำของมนุษย์   :  กิจกรรมบางอย่างที่มนุษย์กระทำ   เช่น    การสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่    การขุดเจาะน้ำใต้ดิน    การเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน    การทดลองระเบิดใต้ดินส่งผลให้มวลของหินเปลี่ยนสภาพไป

                 2.  ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว    การวัดมี  2ลักษณะ   คือ 

                                  2.1    ขนาดของแผ่นดินไหว   คำนวณได้จากการตรวจวัดความสูงของกราฟที่พื้นโลกปลดปล่อยออกมาใน รูปการสั่นสะเทือน   เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดเรียกว่า   ไซสโมกราฟ    หน่วยศูนย์กลางแผ่นดินไหวเรียกว่า    ริคเตอร์    

                                  2.2    ความรุนแรงของแผ่นดินไหว   หมายถึง    การวัดปริมาณของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น    ได้แก่ ความรู้สึกของผู้คน    การสั่นของวัตถุหรือสิ่งก่อสร้าง   เป็นต้น

3.       ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว

            ความเสียหายทางตรง   :  มักจะเกิดกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ที่ตั้งอยู่บนชั้นหินอ่อนหรือดินเหนียว    ซึ่งอำนาจของคลื่นแผ่นดินจะทำให้เกิดการพังทลายความเสียหายทางอ ้อม   :  พบในบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล    โดยเฉพาะหากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรจะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่เรียก ว่า    ทุซนามิ   ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก   และต่อมาเกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซีย    และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย

  

                ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนขึ้น :   สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก

          ภาวะโลกร้อนขึ้น    หรือเรียกว่า  ปรากฏการณ์เรือนกระจก   เป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อีกประการหนึ่งที่เสดงให้เห็นถึงคว ามเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพของอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นหร ือโลกได้ทวีความร้อนขึ้นและการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจะมีผลใ ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก    ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ

                1.  กระบวนการของการเกิดภาวะโลกร้อนขึ้น

                 เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตถูกบรรยากาศชั้นโอโซนดูดซับไว้   บางส่วนจะสะท้อนกลับหรือกระจายไปในบรรยากาศโดยอนุภาคต่าง     ที่มีอยู่ในบรรยากาศ   รังสีบางส่วนที่ตกมาถึงพ้นโลกจะถูกดูดซับไว้    พื้นโลกจะสะท้อนรังสีออกไปในรูปความร้อนหรือรังสีอินฟราเรด

                กลางสตวรรษที่  19  นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า   อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการขยายกำลั งการผลิต    และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตที่ขาดสมดุลและเหมาะสมกับธรรมช าติ   ทำให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นเป็นผล ให้เกิดการสะสมของรังสีในชั้นบรรยากาศจนเกินสมดุล     ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลกมีระดับอุณหภูมิที่สูง   ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า    ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

                2.   การประเมินภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกและผลกระทบ

                องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  ได้จัดประชุมระหว่างรัฐบาล     เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ   และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประเมิน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในเชิงวิทยาศาสตร์    การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ    และการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขขึ้น

         นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้แบบจำล องภูมิอากาศโดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล    โดยวางสมมุติฐานไว้ว่า   ถ้าหากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ในชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่มเป็น  2  เท่าของ  พ.ศ. 2544  จะส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวของโลกสูงขึ้นประมาณ   1   ถึง  3.5 องศาเซลเซียส    และระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นประมาณ15-95  เซนติเมตร   จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ของคนเรา   นอกจากนี้ยังจะส่งผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งท ี่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม     เนื่องจากคลื่นพายุซัดฝั่ง

          ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ของภาวะของโลกที่ร้อนขึ้น    แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้อย่างช ัดเจน   ตัวอย่างเช่น

         กรณีการเกิดคลื่นความร้อนที่พาดผ่านทวีปยุโรป    ส่งผลให้ประชาชนในบางประเทศต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในฝรั่งเศ ส    ระหว่างสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์สาม  เดือน  สิงหาคม   2546   ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตมากถึง   หนึ่งแสน  คน   ทั้งที่เป็นผลจากความร้อนโดยตรง

                 3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้น

                                  1.ทั่วโลกต้องรวมมือกันใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหิน

                                   2.ทั่วโลกต้องหันมาใช้แหล่งพลังงานทดแทน    ได้แก่   พลังงานจากแสงอาทิตย์   ลม   และชีวมวล

                                   3.ทั่วโลกต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่และปลูกป่าเพิ่มเ ติม

                                  4.ต้องมีการปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของพืชและห ลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยที่ทำให้เกิดก๊าซ

                                  5.ต้องปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภา คธุรกิจอุตสาหกรรมและครัวเรือน

                                  6.ต้องเลิกผลิต   เลิกใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน    ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ชั้นโอโซนถูกทำลายแก้ใขโดย vichit เมื่อ 11 กันยายน 2006 เวลา 15:02
ไปข้างบน มุมมอง vichit's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย vichit
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2500 วินาที.