อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: สุขภาพกับการป้องกันโรคในเด็ก เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
Guests
Guest
Guest


เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 ตุลาคม 2003
เพิ่มใหม่: -23
สร้างเมื่อ: 16 มกราคม 2008 เวลา 15:20 | IP ล็อค

 สุขภาพกับการป้องกันโรคในเด็ก

ภาวะเสี่ยงต่อโรคในวัยทารกและวัยเด็ก

                 เด็กในวัยทารกยังมีความอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดโรคง่าย เป็นวัยที่อยู่ในระยะอันตราย ต้องอาศัย

การเลี้ยงดูที่ดี เด็กวัยทารกมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ดังนี้

. โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ติดต่อกันโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน ที่พบบ่อยและที่ควรรู้มีดังนี้

                 .๑ โรคหัด พบมากในเด็กอายุ ๒ - ๑๔ ปี มักระบาดตอนปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม - มีนาคม มักไม่พบในเด็กทารกเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากมารดาตั้งแต ่อยู่ในครรภ์

                 โรคนี้มีระยะฟักตัว ๙ - ๑๑ วัน จึงมีไข้ พบจุดสีขาวๆ เหลืองๆ ขนาดเท่าเมล็ดงาที่กระพุ้งแก้มบริเวณ ใกล้ฟันกรามล้าง ผื่นจะขึ้นที่ตีนผมและซอกคอก่อนแล้วจึงลามไปที่ใบหน้า ลำตัว แขน ขา สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ โรคนี้ส่วนใหญ่จะหายได้เอง และเมื่อเป็นแล้วจะไม่เกิดซ้ำอีก เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันตลอดไป

                 .๒ โรคคางทูม เกิดจากเชื้อไวรัส พบมากในฤดูหนาว มักเกิดกับเด็กอายุ ๕ - ๑๕ ปี มีระยะฟักตัว        - ๓ สัปดาห์ อาการเริ่มจากมีไข้ มีการอักเสบของต่อมน้ำลาย บวมและปวดเจ็บขณะเคี้ยวกลืน จะหายเอง  ภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ เมื่อหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต

                 .๓ โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยส่วนมากเป็นเด็กอายุ ๑ - ๑๐ ปี มีระยะฟักตัว ๒ - ๕ วัน   อาจพบแผ่นสีขาวปนเทาติดอยู่บนทอนซิล คอหอย และลิ้นไก่ ซึ่งจะขัดขวางการหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก   อาจถึงตายได้ อาจปล่อยสารพิษออกมาทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจรุนแรงถึงหัวใจวายและตายในที่สุด

                 .๔ โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบมากในเด็กอายุ ๒ - ๖ ปี มีระยะฟักตัวของโรคนาน                  - ๑๔ วัน ลักษณะอาการที่สำคัญของโรค คือ มีการไอติดต่อกันเป็นชุดๆ ครั้งละนานๆ จนตัวงอและหายใจ  แทบไม่ทัน มีการไอเรื้อรังนานประมาณ ๑ เดือน บางรายอาจเป็นถึง ๓ เดือน

                 ปัจจุบันอัตราการป่วยของโรคหัด คางทูม คอตีบ และไอกรนได้ลดลงเนื่องจากมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันโรค

                 .๕ ไข้สุกใส พบบ่อยในเด็ก เชื้อนี้มีระยะฟักตัว ๒ - ๓ สัปดาห์ มีอาการไข้ เกิดผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นที่ลำตัวก่อนแล้วกระจายไปส่วนอื่นขอ งร่างกายตุ่มเหล่านี้จะแตกและตกสะเก็ดแห่งหลุดไปใน ๑ สัปดาห์ ผู้ป่วยเริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ ๒ วันก่อนออกผื่น เมื่อหายแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคตลอดไป   ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้สุกใสแล้ว ฉีดครั้งเดียวในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๓ ปี

                 .๖ โรคต่อมทอนซิลอักเสบ พบบ่อยในเด็กวัยเรียน มีอาการไข้ขึ้นสูง อ่อนเพลีย กลืนน้ำและอาหารลำบาก อาจมีโรคไข้รูห์มาติกแทรกซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการหายใจได้

. โรคจากรับเชื้อทางอาหาร ได้แก่

                 .๑ โรคโปลิโอ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบประสาทส่วนกลางพบในเด็กมากกว่า ผู้ใหญ่      ระยะฟักตัว ๑ - ๓ สัปดาห์ โดยเชื้อจะเพิ่มจำนวนในลำคอ และลำไส้เข้าสู่ร่างกายบางส่วนจะเข้าสู่กระแสเลือดสมองและไขสัน หลังทำลายเซลประสาทที่ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ มีผลทำให้กล้ามเนื้อแขนขาลีบเล็ก มักเป็นที่    ขาข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าที่แขน      การติดเชื้อเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อ ปัจจุบันมีการรณรงค์กำจัดโรคโปลิโอ ให้หมดไปจากโลก ภายในปี พ.. ๒๕๔๓ โดยการฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กทุกคน

                 .๒ โรคพยาธิเส้นด้าย ติดต่อกันได้ง่ายในเด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่รู้จักการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นพยาธิตัวกลมที่อาศัยอยู่ในลำไส้มนุษย์ มักจะออกมาวางไข่ที่ปากช่องคลอดในเด็กหญิง จึงทำให้มี                 การคันช่องคลอดได้ วิธีการป้องกันให้ตัดเล็บให้สั้น ห้ามกัดหรือดูดนิ้ว ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระ

. ไข้ที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค ได้แก่

                 .๑ ไข้เลือดออก พบในเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี เป็นจำนวนมาก มียุงลายเป็นสัตว์นำโรค มีอาการไข้ร่วมกับอาการเลือดออกโดยพบจุดเลือดออกบริเวณใต้ผิวหน ัง ตามแขน ขา ลำตัว วิธีการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ ห้ามใช้ยาแอสไพริน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

                 .๒ ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น เป็นโรคที่มีอัตราป่วยและตายสูงที่สุดในบรรดาไข้สมองอักเสบที่เ กิด       จากเชื้อไวรัส มักพบในเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มียุงรำคาญเป็นสัตว์นำโรค มีแหล่งแพร่เชื้อคือ หมู มักระบาดในช่วง   ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พบมากในภาคเหนือ ผู้ป่วยที่มีอาการจะมีไข้สูงมากปวดศีรษะมาก มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คอแห้ง ประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ จะเสียชีวิตภายใน ๑ สัปดาห์ประมาณ        ๖๐เปอร์เซ็นต์ ของผู้รอดชีวิตจะมีความพิการทางสมอง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้       ตลอดชีวิต

. โรคเนื่องจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ได้แก่

                 .๑ ธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่พบบ่อยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรคที่ได้รับจากฝ่ายพ่อและแม่    ถ้ารับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่มีอาการ แต่ความผิดปกติเหล่านี้จะแฝงอยู่ในร่างกายและสามารถถ่ายทอดไปสู ่ลูกหลานได้ ผู้ป่วยมีอาการซีดเรื้อรัง กระดูกโครงหน้าผิดปกติ จมูกแบน หน้าผากโหนกขึ้น กระดูกแก้มและขากรรไกรกว้างใหญ่ โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาด มีอายุแค่เพียง ๒๕ - ๓๐ ปี วิธีการป้องกัน คือ ผู้ที่เป็นพาหะของโรคไม่ควรที่จะแต่งงานกัน

                 .๒ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก เนื่องจากภาวะบกพร่องของเอนไซม์ จี--ทีดี (G-6-TD)                 มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่วนใหญ่จะแสดงอาการทางโรคในเพศชาย พบมากในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ มีอาการเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียด ซึ่งเป็นผลจากโรคติดเชื้อต่างๆ การรับยาหรือสารเคมี มีอาการซีดลงอย่างรวดเร็ว และถ่ายปัสสาวะมีสีคล้ายน้ำปลา วิธีการป้องกันโรคคือ การให้วัคซีน

และสอนเด็กในการลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม และในผู้หญิงต้องสอนให้รู้จักทำความสะอาดหลังถ่ายปัสสาวะและอุจ จาระ

 

 

แบบทดสอบ

·       สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๑

อธิบายสาเหตุการติดต่อ อาการ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้หวัดธรรมดา              ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคอหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก                        โรคพยาธิ และ โรคไข้รากสาด

. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคติดต่อขณะเกิดโรคระบาดที่ดีที่สุด

                 . กินวิตามินบีรวม                                . กินอาหารครบ ๕ หมู่

                 ค. พักผ่อนให้เพียงพอ                          . แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

. ข้อใดเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายก่อนกา รเกิดโรคที่ดีที่สุด

                 . ดื่มน้ำต้มสุกเสมอ                              . พักผ่อนให้เพียงพอ

                 ค. ให้กินวิตามินบีรวม                          . กินอาหารที่มีประโยชน์

. ข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถช่วยให้อาการไข้ หวัดธรรมดาหายเป็นปกติในเร็ววัน

                 . สูบบุหรี่ให้น้อยลง                            . ดื่มน้ำสะอาดมากๆ

                 ค. ออกกำลังกายเบาๆ                          . นอนหลับพักผ่อนมากๆ

. ข้อใดสรุปเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรม ดาให้ถูกต้องน้อยที่สุด

                 . เกิดจากเชื้อโรคต่างชนิดกัน         . มีวิธีป้องกันโรคคล้ายๆ กัน

                 ค. มีอาการของโรครุนแรงต่างกัน    . มีโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่างกัน

·       สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๒

             บอกวิธีการป้องกันตนเอง และชุมชนให้พ้นจากการเป็นโรคติดต่อได้      

. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคติดต่อโดยการเพิ่มความต้านทานโรคก่อ นการเกิดโรคที่ดีที่สุด

                 . กินวิตามินบีรวม                                . ไม่สำส่อนทางเพศ

                 ค. พักผ่อนให้เพียงพอ                          . แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

. วิธีการใดสามารถป้องกันโรคอุจจาระร่วงให้แก่นักเรียนได้ดีที่สุ ด

                 . ถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ          . ดื่มน้ำสะอาดทุกครั้ง

                 ค. ล้างมือก่อนกินอาหารเสมอ          . ถูกทั้งข้อ ก. . ค.

. วิธีการใดสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดกับนักเรียนได้ ดีที่สุด

                 . ฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเด็ก                      . ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                 ค. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย        . เวลานอนควรทายากันยุงกัด

. วิธีการใดสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเกิดกับนักเรียนได้ ดีที่สุด

                 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรค                      . แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

                 ค. ปลูกฝีป้องกันโรค                             . ระมัดระวังไม่เข้าใกล้สุนัขและแมวที่ไม่รู้จัก

 ·       สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๓

ประเมินสถานการณ์เสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคติดต่อในปัจจุบันได้อย่า งน้อย ๕ โรค รวมทั้งอธิบายวิธี

การป้องกันและควบคุมโรคได้

. ข้อใดไม่ใช่การรักษาและป้องกันอหิวาตกโรค

                 . ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ                                   

                 . รับประทานอาหารสุกใหม่ๆ

                 ค. ปิดภาชนะใส่อาหารให้มิดชิด                  

                 . ฉีดวัคซีน

๑๐. บุคคลใดมีโอกาสเป็นไข้หวัดธรรมดาได้น้อยที่สุด

                 . นายข้าวฟ่างนอนดึกทุกคืน         

                 . นายข้าวโพดดื่มสุราจัดทุกวัน

                 ค. นายศรรามวิ่งวันละ ๘๐๐ เมตร   

                 . นายสมชายนอนหลับวันละ ๘ ชั่วโมง

 

ไปข้างบน มุมมอง Guests's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย Guests
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2969 วินาที.