อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: สุขภาพกับการป้องกันโรคในเด็ก เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
Guests
Guest
Guest


เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 ตุลาคม 2003
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: -23
สร้างเมื่อ: 16 มกราคม 2008 เวลา 15:20 | IP ล็อค

 สุขภาพกับการป้องกันโรคในเด็ก

ภาวะเสี่ยงต่อโรคในวัยทารกและวัยเด็ก

                 เด็กในวัยทารกยังมีความอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดโรคง่าย เป็นวัยที่อยู่ในระยะอันตราย ต้องอาศัย

การเลี้ยงดูที่ดี เด็กวัยทารกมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ดังนี้

. โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ติดต่อกันโดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน ที่พบบ่อยและที่ควรรู้มีดังนี้

                 .๑ โรคหัด พบมากในเด็กอายุ ๒ - ๑๔ ปี มักระบาดตอนปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ประมาณเดือนมกราคม - มีนาคม มักไม่พบในเด็กทารกเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากมารดาตั้งแต ่อยู่ในครรภ์

                 โรคนี้มีระยะฟักตัว ๙ - ๑๑ วัน จึงมีไข้ พบจุดสีขาวๆ เหลืองๆ ขนาดเท่าเมล็ดงาที่กระพุ้งแก้มบริเวณ ใกล้ฟันกรามล้าง ผื่นจะขึ้นที่ตีนผมและซอกคอก่อนแล้วจึงลามไปที่ใบหน้า ลำตัว แขน ขา สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ โรคนี้ส่วนใหญ่จะหายได้เอง และเมื่อเป็นแล้วจะไม่เกิดซ้ำอีก เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันตลอดไป

                 .๒ โรคคางทูม เกิดจากเชื้อไวรัส พบมากในฤดูหนาว มักเกิดกับเด็กอายุ ๕ - ๑๕ ปี มีระยะฟักตัว        - ๓ สัปดาห์ อาการเริ่มจากมีไข้ มีการอักเสบของต่อมน้ำลาย บวมและปวดเจ็บขณะเคี้ยวกลืน จะหายเอง  ภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ เมื่อหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต

                 .๓ โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยส่วนมากเป็นเด็กอายุ ๑ - ๑๐ ปี มีระยะฟักตัว ๒ - ๕ วัน   อาจพบแผ่นสีขาวปนเทาติดอยู่บนทอนซิล คอหอย และลิ้นไก่ ซึ่งจะขัดขวางการหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก   อาจถึงตายได้ อาจปล่อยสารพิษออกมาทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจรุนแรงถึงหัวใจวายและตายในที่สุด

                 .๔ โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบมากในเด็กอายุ ๒ - ๖ ปี มีระยะฟักตัวของโรคนาน                  - ๑๔ วัน ลักษณะอาการที่สำคัญของโรค คือ มีการไอติดต่อกันเป็นชุดๆ ครั้งละนานๆ จนตัวงอและหายใจ  แทบไม่ทัน มีการไอเรื้อรังนานประมาณ ๑ เดือน บางรายอาจเป็นถึง ๓ เดือน

                 ปัจจุบันอัตราการป่วยของโรคหัด คางทูม คอตีบ และไอกรนได้ลดลงเนื่องจากมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันโรค

                 .๕ ไข้สุกใส พบบ่อยในเด็ก เชื้อนี้มีระยะฟักตัว ๒ - ๓ สัปดาห์ มีอาการไข้ เกิดผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นที่ลำตัวก่อนแล้วกระจายไปส่วนอื่นขอ งร่างกายตุ่มเหล่านี้จะแตกและตกสะเก็ดแห่งหลุดไปใน ๑ สัปดาห์ ผู้ป่วยเริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ ๒ วันก่อนออกผื่น เมื่อหายแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคตลอดไป   ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้สุกใสแล้ว ฉีดครั้งเดียวในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๓ ปี

                 .๖ โรคต่อมทอนซิลอักเสบ พบบ่อยในเด็กวัยเรียน มีอาการไข้ขึ้นสูง อ่อนเพลีย กลืนน้ำและอาหารลำบาก อาจมีโรคไข้รูห์มาติกแทรกซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการหายใจได้

. โรคจากรับเชื้อทางอาหาร ได้แก่

                 .๑ โรคโปลิโอ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบประสาทส่วนกลางพบในเด็กมากกว่า ผู้ใหญ่      ระยะฟักตัว ๑ - ๓ สัปดาห์ โดยเชื้อจะเพิ่มจำนวนในลำคอ และลำไส้เข้าสู่ร่างกายบางส่วนจะเข้าสู่กระแสเลือดสมองและไขสัน หลังทำลายเซลประสาทที่ไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ มีผลทำให้กล้ามเนื้อแขนขาลีบเล็ก มักเป็นที่    ขาข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าที่แขน      การติดเชื้อเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อ ปัจจุบันมีการรณรงค์กำจัดโรคโปลิโอ ให้หมดไปจากโลก ภายในปี พ.. ๒๕๔๓ โดยการฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กทุกคน

                 .๒ โรคพยาธิเส้นด้าย ติดต่อกันได้ง่ายในเด็กเล็ก เนื่องจากยังไม่รู้จักการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นพยาธิตัวกลมที่อาศัยอยู่ในลำไส้มนุษย์ มักจะออกมาวางไข่ที่ปากช่องคลอดในเด็กหญิง จึงทำให้มี                 การคันช่องคลอดได้ วิธีการป้องกันให้ตัดเล็บให้สั้น ห้ามกัดหรือดูดนิ้ว ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระ

. ไข้ที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค ได้แก่

                 .๑ ไข้เลือดออก พบในเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี เป็นจำนวนมาก มียุงลายเป็นสัตว์นำโรค มีอาการไข้ร่วมกับอาการเลือดออกโดยพบจุดเลือดออกบริเวณใต้ผิวหน ัง ตามแขน ขา ลำตัว วิธีการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ ห้ามใช้ยาแอสไพริน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

                 .๒ ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น เป็นโรคที่มีอัตราป่วยและตายสูงที่สุดในบรรดาไข้สมองอักเสบที่เ กิด       จากเชื้อไวรัส มักพบในเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มียุงรำคาญเป็นสัตว์นำโรค มีแหล่งแพร่เชื้อคือ หมู มักระบาดในช่วง   ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พบมากในภาคเหนือ ผู้ป่วยที่มีอาการจะมีไข้สูงมากปวดศีรษะมาก มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คอแห้ง ประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ จะเสียชีวิตภายใน ๑ สัปดาห์ประมาณ        ๖๐เปอร์เซ็นต์ ของผู้รอดชีวิตจะมีความพิการทางสมอง เมื่อเป็นโรคนี้แล้วสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้       ตลอดชีวิต

. โรคเนื่องจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ได้แก่

                 .๑ ธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่พบบ่อยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรคที่ได้รับจากฝ่ายพ่อและแม่    ถ้ารับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่มีอาการ แต่ความผิดปกติเหล่านี้จะแฝงอยู่ในร่างกายและสามารถถ่ายทอดไปสู ่ลูกหลานได้ ผู้ป่วยมีอาการซีดเรื้อรัง กระดูกโครงหน้าผิดปกติ จมูกแบน หน้าผากโหนกขึ้น กระดูกแก้มและขากรรไกรกว้างใหญ่ โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาด มีอายุแค่เพียง ๒๕ - ๓๐ ปี วิธีการป้องกัน คือ ผู้ที่เป็นพาหะของโรคไม่ควรที่จะแต่งงานกัน

                 .๒ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก เนื่องจากภาวะบกพร่องของเอนไซม์ จี--ทีดี (G-6-TD)                 มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่วนใหญ่จะแสดงอาการทางโรคในเพศชาย พบมากในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ มีอาการเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียด ซึ่งเป็นผลจากโรคติดเชื้อต่างๆ การรับยาหรือสารเคมี มีอาการซีดลงอย่างรวดเร็ว และถ่ายปัสสาวะมีสีคล้ายน้ำปลา วิธีการป้องกันโรคคือ การให้วัคซีน

และสอนเด็กในการลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม และในผู้หญิงต้องสอนให้รู้จักทำความสะอาดหลังถ่ายปัสสาวะและอุจ จาระ

 

 

แบบทดสอบ

·       สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๑

อธิบายสาเหตุการติดต่อ อาการ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้หวัดธรรมดา              ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคอหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก                        โรคพยาธิ และ โรคไข้รากสาด

. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคติดต่อขณะเกิดโรคระบาดที่ดีที่สุด

                 . กินวิตามินบีรวม                                . กินอาหารครบ ๕ หมู่

                 ค. พักผ่อนให้เพียงพอ                          . แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

. ข้อใดเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายก่อนกา รเกิดโรคที่ดีที่สุด

                 . ดื่มน้ำต้มสุกเสมอ                              . พักผ่อนให้เพียงพอ

                 ค. ให้กินวิตามินบีรวม                          . กินอาหารที่มีประโยชน์

. ข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถช่วยให้อาการไข้ หวัดธรรมดาหายเป็นปกติในเร็ววัน

                 . สูบบุหรี่ให้น้อยลง                            . ดื่มน้ำสะอาดมากๆ

                 ค. ออกกำลังกายเบาๆ                          . นอนหลับพักผ่อนมากๆ

. ข้อใดสรุปเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรม ดาให้ถูกต้องน้อยที่สุด

                 . เกิดจากเชื้อโรคต่างชนิดกัน         . มีวิธีป้องกันโรคคล้ายๆ กัน

                 ค. มีอาการของโรครุนแรงต่างกัน    . มีโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่างกัน

·       สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๒

             บอกวิธีการป้องกันตนเอง และชุมชนให้พ้นจากการเป็นโรคติดต่อได้      

. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคติดต่อโดยการเพิ่มความต้านทานโรคก่อ นการเกิดโรคที่ดีที่สุด

                 . กินวิตามินบีรวม                                . ไม่สำส่อนทางเพศ

                 ค. พักผ่อนให้เพียงพอ                          . แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

. วิธีการใดสามารถป้องกันโรคอุจจาระร่วงให้แก่นักเรียนได้ดีที่สุ ด

                 . ถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ          . ดื่มน้ำสะอาดทุกครั้ง

                 ค. ล้างมือก่อนกินอาหารเสมอ          . ถูกทั้งข้อ ก. . ค.

. วิธีการใดสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดกับนักเรียนได้ ดีที่สุด

                 . ฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเด็ก                      . ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                 ค. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย        . เวลานอนควรทายากันยุงกัด

. วิธีการใดสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเกิดกับนักเรียนได้ ดีที่สุด

                 . ฉีดวัคซีนป้องกันโรค                      . แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

                 ค. ปลูกฝีป้องกันโรค                             . ระมัดระวังไม่เข้าใกล้สุนัขและแมวที่ไม่รู้จัก

 ·       สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๓

ประเมินสถานการณ์เสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคติดต่อในปัจจุบันได้อย่า งน้อย ๕ โรค รวมทั้งอธิบายวิธี

การป้องกันและควบคุมโรคได้

. ข้อใดไม่ใช่การรักษาและป้องกันอหิวาตกโรค

                 . ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ                                   

                 . รับประทานอาหารสุกใหม่ๆ

                 ค. ปิดภาชนะใส่อาหารให้มิดชิด                  

                 . ฉีดวัคซีน

๑๐. บุคคลใดมีโอกาสเป็นไข้หวัดธรรมดาได้น้อยที่สุด

                 . นายข้าวฟ่างนอนดึกทุกคืน         

                 . นายข้าวโพดดื่มสุราจัดทุกวัน

                 ค. นายศรรามวิ่งวันละ ๘๐๐ เมตร   

                 . นายสมชายนอนหลับวันละ ๘ ชั่วโมง

 

ไปข้างบน มุมมอง Guests's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย Guests
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6